LOGO REACT EU MMR small v2

Výpisy, opisy, kopie a nahlížení se provádějí pouze na základě písemné žádosti Žádost o výpis, opis, kopii nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace (dále jen Žádost). Pokud pacient zemřel, musí žadatel doložit zároveň i Čestné prohlášení, že se jedná o osobu blízkou.

V případě zasílání poštou, musí být podpis pacienta i žadatele (nežádá-li sám pacient) úředně ověřený.

V případě osobního doručení Žádosti, musí být podpis pacienta (není-li pacient zároveň i žadatelem) úředně ověřený. Totožnost žadatele ověří zaměstnanec sekretariátu na základě předloženého OP (u cizinců cestovní doklad, nebo jiný doklad totožností s fotografií) a stvrdí svým podpisem na žádosti.

Termíny pro zhotovení výpisů, opisů nebo kopií ZD
Pořízení výpisů, opisů, kopií nebo nahlížení do ZD nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, zajišťuje zdravotnické zařízení do 30 dnů od obdržení žádosti pro osoby podle zákona 372/2011 Sb. § 65 odst. 1:

  • pacient, zákonný zástupce pacienta, nebo opatrovník
  • osoby určené pacientem, zákonným zástupcem, nebo opatrovníkem, pěstoun, jiná pečující osoba
  • osoby blízké zemřelému pacientovi, případně další osoby určené pacientem, pokud pacient za svého života vyslovil zákaz určitým osobám, lze informace těmto osobám podat pouze v případě ochrany jejich zdraví.

Pokud není zdravotnické zařízení osobám podle § 65 odst. 1 schopno zajistit nahlížení do ZD, pořídí kopii ZD do 5 dnů, za pořízení nelze vyžadovat úhradu.

Úhrada výdajů
V případě, že pacient, či jiná oprávněná osoba, požaduje pořízení výpisu, opisu nebo kopie ze zdravotnické dokumentace, zaplatí za zhotovení částku ve výši vynaložených výdajů, kterou stanoví aktuální ceník, který je dostupný na www stránkách NT. Stejná pravidla platí pro doklady či informace zhotovené prostřednictvím tiskárny.


Dokumenty ke stažení:

Žádost o výpis, opis, kopii nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace
Čestné prohlášení