LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace
se sídlem Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec
 

v y h l a š u j e  dne 6. června 2024

„Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024“
zveřejněné na www.nemtr.cz

 
 

Dotační program „Rezidenční místo -  nelékařské obory“

 • všeobecná sestra - intenzivní péče (2 místa)

Kvalifikační požadavky:

 • středoškolské vzdělání
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání
 • odborné znalosti a dovednosti (práce s počítačem)
 • jazykové znalosti (příloha osobního dotazníku)
 • občanská bezúhonnost


Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči o rezidenční místo na základě splnění výše uvedených podmínek, podání přihlášky (příloha č. 1) a doložení těchto dokladů:

 1. vyplněný osobní dotazník (příloha č. 2)
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (nesmí být starší 3 měsíců)
 3. výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
 4. doklady o všech dosažených vzděláních zdravotnického zaměření (neověřené kopie)
 5. přehled dosavadní odborné praxe

Zaměstnanci Nemocnice Třinec, p.o. nemusí předkládat doklady uvedené pod písmenem b) a c)


Způsob hodnocení zaslaných přihlášek:
Uchazeči o rezidenční místo budou posuzováni dle splnění podmínek uvedených ve vyhlášeném výběrovém řízení a prokázaných osobních předpokladů při osobním pohovoru. Po posouzení uchazečů stanoví komise tajným hlasováním pořadí uchazečů. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte do 3. července 2024 na adresu:
Nemocnice Třinec, p.o., oddělení lidských zdrojů, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec


Přihláška bude doručena v uzavřené obálce označené nápisem:
„Výběrové řízení – REZIDENČNÍ MÍSTO“