Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
 

Primářka
MUDr. Věra Farbiaková

tel: 558 309 621

 

JOP v laboratorních metodách
RNDr. Tereza Honsárková

 

JOP v laboratorních metodách
Mgr. Iva Szusciková

 

Vedoucí laborant
Katarina Urbaniecová

Umístění oddělení
1. podlaží třípodlažní budovy T (společně s rehabilitačním oddělením ve 2. a 3. podlaží)

 • laboratoř virových markerů
 • laboratoř imunohematologická I, II
 • laboratoř předodběrová
 • laboratoř kontroly jakosti
 • homologní odběry (běžné odběry a aferetické odběry plazmy = dárci), autologní odběry (pacienti)
 • hematologická ambulance

2. suterén monobloku

 • hematologická ambulance (v prostorách Klinických laboratoří)
 
Odběry krveTelefonní kontakty
558 309 625 - Laboratoř imunohematologická I, II
558 309 628 - Laboratoř virových markerů
558 309 627 - Evidence dárců
558 309 624, 616 - Hematologická ambulance

Základní charakteristika oddělení

Hematologicko-transfúzní oddělení, které je významným článkem nemocničního komplementu, poskytuje své služby lékařům a pacientům regionu Třince a Jablunkova. Postavení tohoto oddělení je v rámci našeho zdravotnického zařízení výjimečné tím, že poskytuje své služby nejen klinickým pracovištím našeho zdravotnického zařízení, ale i klinikům Nemocnice Podlesí, a.s. a praktickým a odborným lékařům spádové oblasti.
Stran odběrů plazmy z plné krve a aferézou, která je určena k frakcionaci ve firmě Baxter AG, Wien, Rakousko, spolupracujeme s Transfúzní službou, a.s., Šumperk.
Jeho činnost je různorodá. Provádí se zde analýzy krevních vzorků, mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve, punktátů kostní dřeně, poskytuje se péče hematologicky a onkohematologicky nemocným pacientům a v neposlední řadě se provádí odběry plné krve se zpracováním na erymasu a plazmu a aferetické odběry plazmy u dárců pro potřeby pacientů či u samotných pacientů pro jejich vlastní potřebu, tzv. autotransfuze. Z tohoto důvodu se oddělení člení na:

 1. Skladování odebrané krveúsek laboratorní, který zahrnuje práci v pěti laboratořích:
  • laboratoř imunohematologická I, II
  • laboratoř virových markerů
  • laboratoř předodběrová (slouží pouze pro potřeby dárcovství krve)
  • laboratoř kontroly jakosti (slouží pro potřeby interní kontroly kvality vyrobených transfuzních přípravků)
 2. úsek ambulantní
 3. úsek transfuzní
 
Transfuzní úsek oddělení podléhá pravidelným auditům inspektory Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze (poslední v 12/2016) a Baxter AG, Wien, Rakousko (poslední v 3/2016). Oddělení je rovněž držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL (poslední dozorový audit proběhl v 10/2016) a klinická část oddělení rovněž podléhá pravidelným auditům SAK ČR.  Spolehlivost výsledků měření je mimo to pravidelně ověřována interní i externí kontrolou kvality.
 
 
 

Spektrum vyšetření
Škála prováděných vyšetření na Hematologicko-transfúzním oddělení odpovídá úrovni okresního pracoviště a požadavkům kliniků. Pro samoplátce provádíme vyšetření HIV 1+2 včetně vystavení Certifikátu, HBsAg, anti-HCV, Syfilis, krevní skupiny - viz Ceník placených služeb.

Laboratoř virových markerů provádí (pondělí až pátek – denní směna):  

 • vyšetření HBsAg, anti-HCV, HIV-1,2, Syfilis

Laboratoř imunohematologická provádí (denně po dobu 24 hodin):

 • vyšetření krevní skupiny v systému AB0 Rh (D)
 • vyšetření přímého antiglobulinového testu
 • screening antierytrocytárních protilátek
 • vyšetření kompatibility transfuzních přípravků obsahujících erytrocyty

Odběr krveÚsek transfuzní – mimo jiné provádí:

 • odběry plné krve - úterý (max. 15-20 dárců + na výzvu dle požadavků kliniků), pátek – nutno se předem objednat
 • aferetické odběry plazmy – pondělí, úterý, čtvrtek – nutno se předem objednat
 • autologní odběry krve (= autotransfuze) – středa – nutno se předem objednat

Hematologická ambulance – mimo jiné provádí:

 • sternální punkce s následným mikroskopickým hodnocením nátěrů kostní dřeně
 • nátěry periferní krve s následným mikroskopickým hodnocením
 • trepanobiopsie

 

Oddělení je vybaveno moderními přístroji a analyzátory.
V roce 2016 bylo provedeno 35742 vyšetření v laboratoři imunohematologické, 39086 vyšetření v laboratoři virových markerů. Bylo odebráno 3836 odběrů plné krve, 1788 aferetických odběrů plazmy a 127 autotransfuzí a z OS HTO FM zpracováno 2542 běžných odběrů a 307 autotransfuzí.