LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primářka
MUDr. Věra Farbiaková

 

JOP v laboratorních metodách
Mgr. Iva Szusciková

 

JOP v laboratorních metodách
RNDr. Tereza Honsárková

 

Vedoucí laborant
Katarina Urbaniecová

Umístění oddělení
První podlaží třípodlažní budovy T (společně s rehabilitačním oddělením ve 2. a 3. podlaží)

• alogenní odběry (běžné odběry a aferetické odběry plazmy = dárci), autologní odběry (pacienti)
• hematologická ambulance I
• laboratoř imunohematologická I, II
• laboratoř virových markerů
• laboratoř předodběrová
• laboratoř kontroly jakosti

Druhý suterén monobloku
• hematologická ambulance II (v prostorách Klinických laboratoří)


Telefonní kontakty
558 309 625 - Laboratoř imunohematologická II
558 309 628 - Laboratoř virových markerů
558 309 627 - Evidence dárců
558 309 624 - Hematologická ambulance I
558 309 616 – Hematologická ambulance II

Základní charakteristika oddělení

Hematologicko-transfúzní oddělení je významným článkem nemocničního komplementu. Poskytuje své služby nejen klinickým pracovištím našeho zdravotnického zařízení, ale i klinickým pracovištím Nemocnice Agel Třinec Podlesí, a.s., praktickým a odborným lékařům spádové oblasti a v neposlední řadě pacientům – samoplátcům z Třince a okolních regionů.
Jeho činnost je různorodá. Provádí se zde odběry plné krve se zpracováním na erymasu a plazmu a aferetické odběry plazmy u dárců pro potřeby pacientů či u samotných pacientů pro jejich vlastní potřebu, tzv. autotransfuze, analýzy krevních vzorků, mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve, punktátů kostní dřeně a poskytuje se péče hematologicky a onkohematologicky nemocným pacientům.

Oddělení se člení na:

a. úsek transfuzní

b. úsek laboratorní, který zahrnuje práci v pěti laboratořích:
• laboratoř imunohematologická I, II
• laboratoř virových markerů
• laboratoř předodběrová (slouží pouze pro potřeby dárcovství krve)
• laboratoř kontroly jakosti (slouží pro potřeby interní kontroly kvality vyrobených transfuzních přípravků)

c. úsek ambulantní

2022 Osvědčení HTOTransfuzní úsek oddělení podléhá pravidelným auditům Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a zástupcům firmy zpracovávající plazmu v Rakousku. Oddělení je rovněž držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL a klinická část oddělení rovněž podléhá pravidelným auditům SAK ČR. Spolehlivost výsledků měření je mimo to pravidelně ověřována interní i externí kontrolou kvality.

 

Spektrum vyšetření

Škála prováděných vyšetření na Hematologicko-transfúzním oddělení odpovídá úrovni okresního pracoviště a požadavkům kliniků. Pro samoplátce provádíme vyšetření HIV 1+2 včetně vystavení Certifikátu, HBsAg, anti-HCV, Syfilis, krevní skupiny - viz Ceník placených služeb.

Laboratoř virových markerů provádí (úterý, čtvrtek – denní směna):

• vyšetření HBsAg, anti-HCV, HIV-1,2, Syfilis

Laboratoř imunohematologická provádí (denně po dobu 24 hodin):

• vyšetření krevní skupiny v systému AB0 Rh (D)
• vyšetření přímého antiglobulinového testu
• screening antierytrocytárních protilátek
• vyšetření kompatibility transfuzních přípravků obsahujících erytrocyty

Úsek transfuzní – mimo jiné provádí:

• odběry plné krve - úterý a pátek – nutno se předem objednat
• aferetické odběry plazmy – pondělí, čtvrtek – nutno se předem objednat
• autologní odběry krve (= autotransfuze) – středa – pacienty nutno předem objednat
• expedici transfuzních přípravků

Hematologická ambulance – mimo jiné zajišťuje:

• diagnostiku a léčbu pacientů s krevními chorobami a poruchami hemostázy včetně jejich dispenzarizace
• odběr kostní dřeně (sternální punkce, trepanobiopsie) s jejím následným mikroskopickým, histologickým, cytogenetickým a flowcytometrickým vyšetřením
• nátěry periferní krve s následným mikroskopickým hodnocením
• terapeutické venepunkce